1. Alle commerciële transacties tussen de firma Wabaloe, met zetel te Roeselare, BTW BE 0795.022.985, RPR Kortrijk (hierna genoemd "de verkoper") en de klant, worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden.

Door zijn bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.

Iedere afwijking moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, die nooit als precedent kan worden beschouwd.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen de verkoper en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

De verkoper houdt zich het  recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

2. De prijs, de beschrijving en de eigenschappen van de goederen en diensten, vermeld op de offerte, zijn louter indicatief.

Alle offertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een offerte is slechts geldig gedurende een termijn van maximaal dertig (30) kalenderdagen en geldt bovendien slechts voor een welbepaalde bestelling.

3. Offertes en orderbevestigingen omvatten enkel die goederen en diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van bijkomende goederen en meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

4. Waarborg, sommige decoraties zijn voorzien van een uniek frame hiervoor rekent de verkoper een waarborg aan zijnde twaalf euro (€12,00) per geleverd frame (constructie), ballonbogen zijn voorzien van een AeröPole System deze waarborg bedraagt honderdvijftig euro (€150,00) de waarborg wordt integraal terugbetaald door de verkoper aan de koper enkel en alleen wanneer het(de) respectievelijke frame(s) onbeschadigd en in het geheel terugbezorgd werd(en).

Zoniet is de koper het complete bedrag, van het(de) specifieke frame(s), verschuldigd aan de verkoper. Het verschuldigde bedrag wordt verminderd met de reeds betaalde waarborg, en wordt verrekend, bij afhaling ter plaatse (afhaling door de verkoper) of bij het terugbezorgen al dan niet in het geheel (door de koper) na het evenement, feest, activiteit, gelegenheid ...

Afhankelijk van de geldende situatie (overeenkomst) zal er, ofwel een factuur opgesteld worden ter vereffening beschadiging en/of verlies (door de verkoper aan de koper), of een notie gemaakt worden door de verkoper op de reeds bestaande bestelbon van de koper.

Totale kost (inclusief BTW) van de respectievelijke frames :
adapter set klein : 75€ , set groot : 140€ ;  basis plaat : 110€ ; parasolvoet en verbindingsbuizen : 50€ ; algemene constructie’s : 65€ ; AeröPole System : 750€

Wabaloe rekent tevens een huurkost aan van 1€/dag (één euro) exclusief BTW, dit wanneer de decoratie stukken met structuur ontworpen langer dan 14 kalenderdagen ter beschikking blijven van de klant tenzij anders besproken, enige uitzondering op deze zal door de verkoper zelf op de bestaande bestelbon vermeld worden. 

5. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door een persoon bevoegd om de verkoper te verbinden. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

6. Bij annulering van een order, zelfs gedeeltelijk, behoudt de verkoper zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 25% van de prijs van het geannuleerde order met een minimum van vijftig euro (€50,00), onverminderd het recht voor de verkoper op vergoeding van hogere bewezen schade.

7. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor van de klant een voorschot of integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

8. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum of enig ander kasdocument.

10. Elk bedrag dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 2% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro (€50,00)(excl.btw), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

11. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met identificatie van de verkochte goederen en/of verrichte diensten en een gedetailleerde motivering.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

12. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, bij voorrang op de oudste openstaande hoofdsom en daarna op de jongere.

13. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt) of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling of daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant ; (i) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddelijk opeisbaar ; (ii) is de verkoper niet langer gehouden tot verdere leveringen of uitvoering en kan hij de verdere levering en uitvoering onmiddellijk stopzetten ; (iii) behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en interest ; (iv) behoudt de verkoper zich het recht voor om alle andere orders van rechtswege en zonder ingebrekestelling als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5. is verschuldigd.

De schriftelijke wilsuiting hiertoe door de verkoper zal volstaan.

De verkoper kan in die gevallen ook beslissen de overeenkomsten toch verder uit te voeren, evenwel onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs in dat geval volledig wordt vereffend voor de uitvoering door de verkoper.

14. Ingeval enige aansprakelijkheid van de verkoper zou weerhouden worden, is de verkoper in geen geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden.

De verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper verder reiken dan de factuurwaarde en de aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot diegene die dwingend door de wet is opgelegd.

15. Wordt aanzien als overmacht, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van de verkoper de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, gebrek aan grondstoffen, vertragingen bij of faillissement van onze leverancier(s).

Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht de herziening, schorsing en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de klant, zonder dat de verkoper enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn, zelfs indien die op voorhand contractueel bepaald zou zijn.

Een situatie van overmacht kan geen aanleiding vormen voor de klant om de bestelling te annuleren.

16. Overeenkomstig de bepalingen van de "Wet op de Financiële Zekerheden" van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de verkoper en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar.

Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de verkoper en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

17. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door de verkoper van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

18. In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen de verkoper en de klant wordt gesloten, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk uitsluitend bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing. 

                                                Bescherming van persoonsgegevens
 
in kader van de nieuwe Europese privacyregels, de GDPR (General Data Protection Regulation) welk van toepassing is vanaf mei 2018 delen wij graag volgend mee :
 
- algemeen, verzamelde persoons en/of firma gegevens zijn komende van :
 
. een bestelling, er worden geen gegevens bijgehouden van offertes (klanten)
. facturen (leveranciers/zelfstandigen)
. nieuwe contacten (leveranciers/zelfstandigen)
. mogelijke partners (leveranciers/zelfstandigen)
. mogelijks toekomstige klanten en markt (leveranciers/zelfstandigen)
. “Wabaloe” verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid)
. onze site gebruikt geen “cookies” en/of gelijkaardige traceringsmethodes
 
- beveiliging :
 
. “Wabaloe” heeft naar eigen mening voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen om een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen
. dit betekend niet dat alle risico’s uitgesloten kunnen worden, bij een inbreuk en/of verlies van deze gegevens  zal binnen de 72u de privacy commissie of de betrokkene zelf op de hoogte gebracht worden
 
- verwerkingsverantwoordelijke :
 
. enkel Joachim Manssens is aangesteld als verwerkingsverantwoordelijke
. er worden geen gegevens bijgehouden van min 16 jarigen
. klanten, leveranciers en zelfstandigen (in eigen identiteit) kunnen steeds weigeren dat hun gegevens bijgehouden worden, een eventuele link in de database zal dan binnen de 15 werkdagen verwijderd worden
. onnauwkeurige of onvolledige gegevens kunnen steeds gewijzigd of verwijderd worden
. wijzigingen en vragen met betrekking tot gegevens van klant, leverancier of zelfstandige kunnen steeds gesteld worden via info@wabaloe.be er wordt binnen de 15 dagen een gevolg gegeven aan jouw verzoek
 
- categorieën van gegevens :
 
. persoons- en contactgegevens klant (bestelbon/factuur)
. persoons- en contactgegevens leverancier en/of zelfstandige uit opzoek of contact
. e-mailadres
. telefoon / gsm nummer
. eventuele noodzakelijke info als btw-nr, adres facturatie
. markt segment
. spaarpunten overzicht volgens aankoop
 
- doeleinden van de persoonsgegevens (?) en juridische basis (?) :
 
. verzamelde gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt voor het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene diensten
. er worden geen gegevens gedeeld aan derden (!)
. indien U als klant, leverancier of zelfstandige van mening bent dat geen gevolg werd gegeven aan jouw vraag (per mail of schrijven) dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be)